Finnmarksløpet

Webshop

Regler for Finnmarksløpet

Regler for Finnmarksløpet

Spesielle regler for Finnmarksløpet

Oppdatert feb 2018


Det er Sportslig komite i Finnmarksløpet som er ansvarlig for de spesielle reglene for Finnmarksløpet.

Vi gjør oppmerksom på NHFs regelverk som er oppdatert. Vi ber deltakere lese gjennom og forstå også dette regelverket.

Finnmarksløpet dømmes etter NHF`s langdistansereglement (LR) som er å finne på NHF sin hjemmeside under lover og regler (http://www.sleddog.no) samt de spesielle reglene som er gjengitt her. Det er utarbeidet følgende regelverk og policy som i tillegg til NHF`s LR gjelder for Finnmarksløpet (FL):

Finnmarksløpet FL-1000 og FL-500 skal være åpen for alle deltakere som har kvalifisert seg etter krav satt av den sportslige komiteen for Finnmarksløpet. (Se påmelding)

Finnmarksløpet er et internasjonalt sledehund løp med to klasser. FL-1200 skal ikke bestå av mer enn 14, minimum 9 hunder ved start, og min. 6 hunder i mål. FL-500 skal ikke bestå av mer enn 8, minimum 6 hunder ved start, og min. 5 hunder i mål.

Formålet med Finnmarksløpet er å gjennomføre en sledehund konkurranse hvor man skal finne ut hvilken deltaker, og hunder som kan tilbakelegge løpet på kortest mulig tid. Løpet skal gjennomføres kun ved hjelp av deltaker og hundenes egne krefter, og uten hjelp fra andre i sporet, og på oppstallingsområdet på sjekkpunktene. Deltakeren med sine hunder må være rustet for å takle forskjellige værforhold som man kan forvente å møte i Finnmark. Finnmarksløpet gjennomføres på naturen sine premisser, der vær og føre forhold kan variere ut fra hvor deltakeren befinner seg til enhver tid. Deltakeren må ha gode ferdigheter når det gjelder friluftsliv og stell av hund. Dette for å kunne gjøre best mulige vurderinger for seg selv og sitt spann underveis i løpet.

 

Informasjon angående media/presse under FL:

Media/presse skal forholde seg til FL sine retningslinjer angående kontakt/intervju med deltakeren underveis i løpet. Følgende informasjon vil bli gitt til media/presse:

Deltakeren skal komme inn på sjekkpunkt, parkere spannet, hente depot, ta av sokker, legge hundene på halm og starte fôrkokeren. Først etter dette er deltakeren tilgjengelig for media/presse etter forespørsel. Fotografering og filming kan likevel skje i denne tiden litt på avstand uten at det skal forstyrre deltakeren.  

Spesielle regler

#1 Hunder: Alle hunder som deltar i Finnmarksløpet skal være chipsmerket. I tillegg skal hver enkelt hund være merket med FL tag på halsbåndet underveis i løpet. Tagger utleveres ved registrering før løpet. (Det anbefales å sette taggen på hunden sitt halsbånd på  startdagen)                                                                             

#2 Start: I FL-1200 starter spannene med 2 minutt intervall. I FL-500 starter spannene med 1 minutt intervall. Trekningen av startnummer skjer torsdagen før løpsstart. 

 

#3 Fredagen før løpet er det showløp I Alta sentrum for FL-500 deltakerne, dette er obligatorisk for de deltakerne som blir trukket ut til å delta. Deltakeren får en passasjer i sleden og kjører showløp i en merket løype i Alta. Viktig! Deltakeren må selv stille med funksjonell slede for formålet.

Oppmøte fredag formiddag til anvist parkering. Nøyaktig sted og tid blir gitt på kjørermøte. Deltakerne skal starte med seks hunder, ha med seg en handler hver som kan hjelpe til. Alle hunder som skal delta på showstart må ha godkjent PreRace check.

Mer informasjon om showløp vil bli gitt på kjørermøtet.

 

#4 Startnummer/ reklame: Deltakerne er pålagt å bære reklame/ GPS sporingsenhet på seg selv, og / eller på sleden. FL sin reklame skal bæres godt synlig på deltakeren sin lue under hele løpet, også ved start, målgang, og premieseremonier etter retningslinjer gitt av Finnmarksløpet. NB! FL-1200 og FL-500 deltagere skal bære sitt startnummer godt synlig fra start til sjekkpunkt Kautokeino, samt fra sjekkpunkt Karasjok til målpassering. Handleren til hver enkelt kjører skal bruke egen oransje handlervest på alle sjekkpunktene.

#5 Offentlig vei: Det er ikke tillatt å følge offentlig vei på andre strekninger enn der arrangør har bestemt. Informasjon vil bli gitt på kjørermøtet.

#6 Kontrollstasjoner (sjekkpunkt):

FL-1200 - deltaker skal personlig sjekke inn (og ut på obligatorisk stopp) på følgende kontrollstasjoner: - Kautokeino – Jergul - Levajok I - Tana - Neiden I - Øvre Pasvik - Kirkenes –Neiden II – Varangerbotn - Levajok II - Karasjok - Joatka II.

FL-500 - deltaker skal personlig sjekke inn og ut på følgende kontrollstasjoner:  Jotka I – Kautokeino - Jergul – Valjok - Karasjok  – Jotka II.

NB. Jotka I og II er et bemannet sjekkpunkt for begge klasser. I tillegg er Valjok et bemannet sjekkpunkt i FL-500 og Øvre Pasvik i FL-1200.

Jotka I og II, Valjok og Øvre Pasvik har samme status som de andre sjekkpunktene på FL. Handlere har ikke adgang til disse sjekkpunktene Deltakeren kan bli pålagt å stoppe for veterinærkontroll på alle sjekkpunkt.

 

#7 Obligatorisk stopp:
 FL-1200 har to obligatoriske stopp: En 16 timers stopp som skal tas ut etter Kautokeino, og senest på Varangerbotn. En 10 timers stopp som kan deles opp på sjekkpunkt Levajok II og Karasjok. Minimum to av de 10 timene timer skal tas ut på sjekkpunkt Karasjok, der det er obligatorisk veterinærkontroll. Alle obligatorisk stopp skal tas ut på FL sjekkpunkter.

FL-500 har en hvilepott på 22 timer. Minimum to timer pluss tidsutlikning tas ut på Joatka 1. Seks timer skal tas ut på sjekkpunkt Karasjok der det er obligatorisk veterinærkontroll. De resterende timene skal tas ut på ett eller flere av følgende sjekkpunkt: Jotka I, Kautokeino, Jergul, Valjok.
Hvilepotten i FL-500 skal tas ut i hele minutter.   

Deltaker skal personlig sjekke inn, og ut for å fullføre alle obligatoriske stopp. Ingen av de obligatoriske stoppene kan kombineres på samme sjekkpunkt.

Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for at  tidsutlikningen tas ut samtidig med 16 timers obligatorisk hvile FL-1200, og på Joatka 1 for FL-500.

FL-1200 Siste frist for å sjekke ut av sjekkpunkt Karasjok er natt til søndag en uke etter løpsstart ved midnatt 00:00. Løpsledelsen/jury kan forlenge fristen ved ekstremt vær, eller andre spesielle forhold.

 

#8 Depot: Følgende sjekkpunkter er depotstasjoner:

FL-1200: Kautokeino – Jergul - Levajok I - Tana - Neiden I - Kirkenes - Neiden II - Varangerbotn - Levajok II - Karasjok

FL-500: Kautokeino - Jergul – Valjok - Karasjok

 

#9 Depotsekk skal pakkes forsvarlig i hele sekker og merkes lesbart med navnet til deltakeren og navn på depotstasjonen den skal til.  VIKTIG: Brennstoff til primus/koker el. lign. er ikke tillatt i depotsekk.
 Det er ikke begrensing i total vekt, og antall depotsekker. Hver sekk skal være makisimum 20 kg.

Depot skal fraktes ut av arrangør.

Innlevering av depotsekker – se løpsprogram for nærmere informasjon. Deltakerne må selv løfte sekkene opp på lasteplanet, samt krysse av på skjema sammen med funksjonær, hvor mange sekker som er levert til hvert sjekkpunkt. Sekker på bakken vil bli stående igjen. Depottrailerne kjører fra Alta torsdag kl. 15:00. Informasjon omkring depotordninga fås på registreringskontoret. FL er ikke ansvarlig for deltakernes depotsekker ved mildvær, løshunder og lignende. 

 

#10 Utstyr: Utenforstående/ handler skal ikke ha annen befatning med depotet enn å plassere/hente utstyr ved depotplassen på sjekkpunktet.

Som utstyr i denne forbindelse regnes: Anker - dekken - pledd - batterier - handleddsvarmere - varmesalve - potesokker - potesalve - sledebelegg - brennstoff til koker /primus. Dette utstyret skal legges på angitt depotplass i myk emballasje (plastsekker eller lignende). Alt som leveres deltaker på denne måten kan kontrolleres av TD / rennleder / funksjonær.

Alt som deltaker vil legge igjen på sjekkpunkt skal bringes til depotplassen av deltaker og kan der hentes av utenforstående.

#11 Hjelp/assistanse: På kontrollstasjonene er det ikke lov å motta annen hjelp til spannet enn nødvendig hjelp til styring og bremsing, med mindre annet blir bestemt av sjekkpunktansvarlige/TD/rennleder.

 

#12. Hunder/kontrollstasjoner:

#12 A: På kontrollstasjonene er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hunde-boks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget telt som er medbrakt på sleden fra start.

#12 B: Løpets TD og/eller rennleder, i samarbeid med løpets veterinær, skal ha den absolutte autoritet over hundespann som deltar i Finnmarksløpet.

Deres beslutning om å ta en hund eller hunder ut av løpet, eller andre beslutninger relatert til hunde-stell /dyrehelse skal være endelig.

Alle hunder vil bli sett på og /eller undersøkt, så langt det er mulig, på alle sjekkpunkt.

Løpets veterinær i samarbeid med rennleder eller TD kan holde igjen hundespann på hvilket som helst sjekkpunkt hvis det er nødvendig for å ta vare på hundespannets helse.

Ingen hundespann kan forlate et sjekkpunkt før hundene i det spannet er i stand til å fortsette løpet.

 

#12 C: Spannet/hundene skal forlate oppstallingsplass/sjekkpunkt uten tvang. Det er forbudt å dra/rykke ut hundene fra oppstallingsplass/sjekkpunkt når spannet skal forlate sjekkpunktet.  

 

#13 Dyrevelferd og – helse

FL skal gjennomføres med et særlig fokus på hundenes velferd og helse. FL som arrangør og FL deltakere har begge et gjensidig ansvar for løpets hunder.

 

1)  Deltakeren i Finnmarksløpet er til en hver tid ansvarlig for å stelle, fôre og ivareta sine hunders velferd og helse etter hundenes behov. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere løpet sitt ut i fra eget spann sin kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status, og ta hensyn til hvordan vær og føre påvirker hundene underveis i løpet.

      Brudd på regelen kan medføre at deltakeren blir  

      diskvalifisert.

 

2)  Hunder som blir skadet eller av andre helsemessige og/eller kondisjonsmessige  tilstander egner seg ikke til å fortsette i løpet og skal fraktes i sleden og tas med til neste sjekkpunkt for vurdering av FL veterinærer. 

Hunder som er vurdert av FL veterinærer til ikke å kunne delta videre skal tas ut av løpet.

       Hunder som halter skal fraktes i sleden inn til nærmeste   

       sjekkpunkt/mål. Hunder skal ikke halte inn til, heller ikke ut  

       av sjekkpunkt/inn til mål.

       Brudd på regelen kan medføre at deltakeren blir  

       diskvalifisert.

 

3)  Hunder som faller om/kaster seg skal aldri fortsette i spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og tas ut av løpet.

       Hunder som er/har vært overopphetet skal aldri fortsette i    

       spannet, men skal bringes i sleden til neste sjekkpunkt og   

       tas ut av løpet.

       Brudd på regelen kan medføre at deltakeren blir  

       diskvalifisert.

 

FL løpsveterinærer vil være tilgjengelig på alle sjekkpunkt, og gi den samme servicen til alle hundene som deltar i løpet. Løpsveterinærene skal til enhver tid etter beste evne ut i fra tilgjengelig medisinsk og diagnostisk utstyr, tilgjengelig lokaler og feltmessige forhold undersøke og utføre adekvat behandling av alle hunder som deltar i løpet.

 

#14 Død hund: Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet, eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Deltakeren skal snarest mulig varsle rennledelsen ved TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Deltakeren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Deltakeren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at deltakeren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden, eller på annen måte forårsaket hundens død. Deltakeren kan også diskvalifiseres hvis han/hun på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed (Veterinærboka) om og sette igjen hunden, hvis da ikke døden skyldes helt andre årsaker. Deltakeren kan også diskvalifiseres dersom døden skyldes uttørking eller overoppheting. Start og mål, regnes også som stasjoner i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes deltakeren økonomisk.

Rennleder og sjefsveterinær kan, ved bestemte klimatiske forhold beslutte at død hund skal hentes utenom sjekkpunkt dersom dette er nødvendig for å sikre prøvekvalitet for en eventuell obduksjon.

 

#15 Hjelp mellom sjekkpunktene: Ingen form for hjelp eller assistanse utenfra, og fra utenforstående er tillatt mellom kontrollstasjonene. Unntatt er nødssituasjoner og sledehavari utover det som er mulig å reparere på stedet. TD / rennleder skal i tilfelle varsles og godkjenne slik hjelp.

 

#16 Stell og pleie: Alt stell og pleie av hunder, utstyrsjekk, tilberedning av hundemat og mating av hundene skal skje feltmessig, og skal kun utføres av hundespannets deltaker i dertil bestemt område på sjekkpunktene. Det er kun anledning å hente kaldt vann for tilberedning av hundemat. Kaldt vann kan hentes i medbrakt vannkanne /bøtte. Ved bruk av kjølebag eller tilsvarende utstyr, skal dette medbringes i sleden fra start, eller sendes med depot i FL sin depotbil. Kjølebag eller tilsvarende utstyr som tas ut av angitt/merket område, kan ikke bringes inn igjen.

 

#17 Igjensatt hund: Det er anledning å sette igjen hunder på alle sjekkpunktene.

Deltaker i FL-500 og FL-1200 kan sette igjen hunder i Sorrisniva ca. 15 km etter start. (gjelder ikke på retur) Hund(er) leveres til FL sin funksjonær. Deltaker skal umiddelbart varsle sin handler som skal hente hunden i Sorrisniva raskest mulig.  

Alle hunder som blir tatt ut av løpet skal gjennomgå en obligatorisk veterinærkontroll på det sjekkpunkt hunden ble tatt ut. Deltaker er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført, men kan overlate ansvaret for å få veterinærkontrollen gjennomført til sin handler. På sjekkpunkt Øvre Pasvik og Valjok, Jotka I og II er deltakeren selv ansvarlig for at igjensatt hund har gjennomgått obligatorisk veterinærkontroll.

Alle hunder som blir tatt ut av løpet skal føres inn i veterinærbok ”journal dropped dog” Her skal årsak for at hunden ble tatt ut føres inn, samt gjennomført veterinærkontroll på hunden/-ene skal signeres av en av FL løpsveterinærer.  

Deltaker må markere ut hunden som er tatt ut i veterinærboka ”journal team”. Om en deltaker bryter løpet skal alle hundene i spannet sjekkes av veterinær på det sjekkpunktet deltakeren bryter løpet. Veterinærkontroll er obligatorisk og skal kvitteres i veterinærbok ”journal team”

Deltakere som ikke har gjennomført, og har fått signert obligatoriske veterinærkontroller i veterinærbok ”journal team” på hund/hunder eller ved brutt løp vil bli automatisk diskvalifisert.

Veterinærbok ”journal team” skal bringes i deltakerens slede under hele løpet, og ”journal dropped dog” skal være i handlerbil under hele løpet. Hunder som blir tatt ut på sjekkpunkt overbringes til handler/følgebil.

Hunder som tas ut på sjekkpunkt Øvre Pasvik må leveres med nok hundemat for 48 t. Hunder som blir tatt ut på sjekkpunkt Øvre Pasvik blir fraktet til område Kirkenes der handleren må hente hunden. Hunder som tas ut på sjekkpunkt Valjok (FL-500)  må leveres med nok hundemat for 24 t. I gjensatt hund på Valjok må hentes av deltakeren sin handler raskest mulig.

I FL-500 er det dog-drop i Masi på etappen til Kautokeino. Deltaker må varsle sin handler/følgebil som skal hente hunden raskest mulig. (NB! Masi er ikke et sjekkpunkt, kun dog-drop)

 

#18 Veterinærkontroll og helsekontroll av hunder:

 

Obligatorisk helsekontroll før start: Alle hunder som skal delta i FL-Jr; FL-500 og FL-1000 må gjennomføre en obligatorisk helsekontroll før start.

Obligatoriske veterinærkontroller:

I FL-500 er det én obligatorisk veterinærkontroll på sjekkpunkt Karasjok, i tillegg til obligatorisk veterinærkontroll ved målgang.

I FL-1200 har tre obligatoriske veterinærkontroller, i tillegg til obligatorisk veterinærkontroll ved målgang. Den ene skal gjennomføres valgfritt på et av sjekkpunktene Tana eller Neiden 1, den andre på Neiden 2 eller Varangerbotn, den siste skal gjennomføres på sjekkpunkt Karasjok.

Obligatorisk veterinærkontroll skal minimum inneholde sjekk av allmenntilstand, respirasjon- og sirkulasjonssystem, fordøyelsessystem, væskebalanse og hold (BCS).

Hunder som skal gå videre i løpet fra obligatorisk veterinærkontroll skal ha normal temperatur og væskebalanse, normal appetitt, normale funn på respirasjons- og sirkulasjonssystem, holdverdi (BCS) på minimum tre (3), og ellers være friske og skadefrie.

Veterinærkontroll av spannet er også obligatorisk ved brutt løp på det sjekkpunktet hvor deltageren bryter.

Deltaker er selv ansvarlig for å få signert obligatoriske veterinærkontroller i sin veterinærbok ”journal team” av en av FL løpsveterinærer.

I tillegg til de obligatoriske veterinærkontrollene gjennomføres ordinære veterinærkontroller av FL løpsveterinærer på alle FL sjekkpunkt hvor deltaker stopper. Et spann som kjører gjennom sjekkpunkt skal ha minimum ordinær veterinærkontroll av FL løpsveterinærer ved neste sjekkpunkt i løypa. FL løpsveterinærer, TD og rennleder, har likevel myndighet til å kreve en hund eller et spann undersøkt om det er tvil om en hunds eller et spanns helse, eller evne til å fortsette i løpet. Dette gjelder uavhengig om kjører planlegger å stoppe på sjekkpunktet eller ikke.

Re-sjekk: Resjekk er en ny veterinærkontroll av en enkelt hund eller et spann hvor FL løpsveterinærer finner dette nødvendig for å ivareta hundens/enes helse på en best mulig måte. En resjekk kan pålegges å bli gjennomført på det sjekkpunkt deltaker befinner seg og/eller på neste sjekkpunkt deltaker kommer til. Gjennomført resjekk skal signeres av en av FL løpsveterinærer, og kjører er selv ansvarlig for å få gjennomført og signert resjekken i veterinærbok ”journal team”.

Deltakeren som nekter å få gjennomført veterinærkontroll, forlater sjekkpunktet eller kommet i mål uten å ha gjennomført, fått signert og godkjent obligatoriske veterinærkontroller og resjekk vil bli automatisk diskvalifisert.

Det er obligatorisk veterinærkontroll ved målgang som må være godkjent før deltakeren får godkjent gjennomført løp.

Veterinærbøkene ”journal team” og ”journal dropped dog”  skal leveres inn til en av FL veterinærer etter målgang, eller ved brutt løp på det sjekkpunktet deltakeren bryter løpet.

 

 

 

Veterinærbehandling av hund før løpsstart og doping.

Deltagere som medbringer hunder som er blitt behandlet av veterinær/ behandling er avsluttet innenfor 28 dager før start på Finnmarksløpet skal:

-Fremvise hunden til undersøkelse av en av Finnmarksløpets løpsveterinærer.

-Medbringe dokumentasjon (epikrise/sykehistorie) fra sin behandlende veterinær til løpsveterinær i Finnmarksløpet.

Dokumentasjonen skal inneholde en vurdering på bakgrunn av hendelsen og den behandling som er gitt om det er velferdsmessig- og helsemessig forsvarlig at hunden stiller til start i Finnmarksløpet.

Om en slik vurdering ikke kan avklares på behandlingstidspunktet kan behandlende veterinær gi Finnmarksløpets løpsveterinærer den endelige vurderingsmyndighet.

Dersom behandlende veterinær finner det uforsvarlig at hunden starter i Finnmarksløpet kan den ikke stille til start.

En løpsveterinær kan ved undersøkelse av hund/er før start overprøve behandlende veterinærs godkjenning dersom løpsveterinæren finner det uforsvarlig at hunden/-ene stiller til start i Finnmarksløpet.

 

 

En hund som er blitt diagnostisert og behandlet for lungebetennelse kan ikke stille til start før tidligst 3 måneder etter avsluttet behandling. Ligger sykdommen nærmere enn 6 måneder tilbake i tid skal hunden godkjennes til start av FL løpsveterinærer.

 

Finnmarksløpet følger NHF og IFSS`s sitt til en hver tid gjeldende dopingreglement. Oppdatert dopingregelverk er å finne på NHF hjemmesider under antidoping.

 

#19 Overtredelse av regler begått av deltakere, handler(e) eller andre utenforstående, kan medføre diskvalifikasjon av deltaker. Om en deltakere eller noen fra dens handler team til deltakeren opptrer utilbørlig ovenfor FL funksjonærer/frivillige, andre deltakere, presse eller tilskuer vil dette medføre diskvalifikasjon av angjeldende deltaker.   

 

#20 Sikring av hunder i løp

1) Det skal være wire i hovedline/midtline, all wire skal være polstret.

2) Alle hundene i spannet skal være festet med bakline og nakkeline dersom man benytter langseler. Det er ikke påkrevd med nakkeline for lederhundene. 

3) Dersom deltaker kjører med kortseler, skal baklinene til kortselene være forsvarlig sikret mot at hundene i spannet ikke biter av baklina. Ved bruk av kortseler er ikke nakkeliner påbudt. Baklinene til kortseler skal være av polstret wire. Lengden på baklinene skal være maksimalt 40 cm ved bruk av kortseler. 

Merknad: Deltaker med sitt hundespann skal ha trent med kortseler før løpsstart. Deltakere som kjører med kortseler skal ikke være til sjenanse for andre deltakere under løpet.  

4) Alle deltaker skal uansett sikre hundene sine på sjekkpunkt/hvile med nakkeline av wire som minimum er 40 cm lang. Baklina som er av polstret wire (kortsele) kan benyttes som nakkeline på sjekkpunkt

5) Ved kjøring i områder med rein har deltakeren selv ansvar for å sørge for at hundene i spannet ikke forårsaker skade på rein. Deltakeren er selv erstatningspliktig dersom en hund forårsaker direkte skade på rein.

6) Deltaker kan bli diskvalifisert ved overtredelse av #20

7) Deltaker som kjører med kortseler skal ha et ekstra linesett med nakkeliner tilgjengelig i følgebil for å kunne bytte til ved behov. Bytte skal godkjennes av TD.

 

#21 Refleks: Sleden skal ha refleksmarkeringer (minimum 10 cm) på begge sider av styrebøylen, som skal være godt synlig i mørket.

Det skal være refleksmarkeringer på halsbåndet til lederhunden(e) eller på nakkelinen mellom lederhundene. Deltakeren skal til enhver tid også være godt merket med refleks foran og bak på jakke. 

 

#22 Belegg: Belegg kan sendes i depotsekk eller med utenforstående/ følgebil. Det er kun deltaker som har lov til å skifte belegg på sin slede.

 

#23 Sledebytte: Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere så er det anledning å bytte slede. Bytte skal godkjennes av TD / rennleder / sjekkpunktsansvarlig.

Utover dette er det anledning å bytte tom slede mot tom slede to (2) ganger. Tilhenger som blir satt inn underveis i løpet, regnes som sledebytte.

 

#24 Sleden: Deltakerens slede skal være i stand til å bære deltakeren. Sleden og pakksekken skal være stor nok til å ha plass til minimum 1 hund under sledetrekket i tillegg til obligatorisk utstyr. Dette vil bli kontrollert ved start.

(FL anbefaler hundepose til hund for å bruke hvis hund må fraktes i sleden).

 

#25 Reparasjon av slede: Hvis en deltaker ønsker å ta tom slede ut av oppstallings og depot område for reparasjon så skal dette godkjennes av TD / rennleder / sjekkpunktsansvarlig.

 

#26 Målstrekning er fra brua i Øvre Alta (litt nedenfor Strand Camping) og til mål.

 

#27 Rookie/førstegangskjører: Deltakeren må fullføre FL-500 eller FL-1000. Dvs. passere målstreken i Finnmarkløpet, for å oppheve status som rookie/førstegangskjører. Deltakeren har rookiestatus når deltakeren starter i ny klasse for første gang, uavhengig om deltakeren har gjennomført FL i en annen klasse.

 

#28 Staver: Det er i FL-500 ikke anledning å bruke skistaver/stakeutstyr og lignende. FL-1000 kan bruke skistaver etter Levajok 1. Deltakeren må da bringe staver med i sleden fra start. Staver kan ikke suppleres underveis. Ved stavbruk skal deltakeren utvise stor hensyn ovenfor andre deltakere og deres hundespann.

#29 Deltakers skikkethet for gjennomføring av løpet. Finnmarksløpet ved rennleder og/eller juryen kan trekke en deltager for videre gjennomføring av løpet. Dette for å ivareta hundene, deltagerens, og/eller arrangørens interesser og sikkerhet. Uttak av deltaker skal begrunnes i hundenes eller deltagerens sikkerhet og skikkethet til videre deltagelse.

#30 Forsøpling

All form for forsøpling er forbudt langs løypa og kan føre til diskvalifisering av deltakeren. Herunder inngår også hundesokker og hundefôr!

#31 OBLIGATORISK UTSTYR
Deltakerne skal alltid ha med i sleden følgende obligatorisk utstyr (dette kan bli kontrollert på sjekkpunktene, og ute i løypa.) Deltakeren kan diskvalifiseres hvis det er mangler ved det obligatoriske utstyr):

 

 • GPS med innlagt løype (koordinatene vil bli lagt ut på Finnmarksløpets websider) og kart målestokk 1:250.000 med inntegnet løype
 • Veterinærbok ”journal team”. "Journal dropped dog" skal være i deltakers følgebil.
 • Kompass
 • Snø spade
 • Øks eller storkniv
 • Ekstrem vinter sovepose – vekt minimum 2000 gram og tåle minimum -30C
 • Førstehjelpsutstyr
 • Ekstrem vinterbekledning (m/refleksanordninger som er godt synlig i mørke, foran og bak)
 • Ekstra klesskifte (under- og yttertøy, sokker og vintersko)
 • 8 sokker pr. hund, inklusive de som er i bruk
 • Hodelykt og batterier
 • Lysstav og signalpenn (minimum en skal være i lomme på kroppen)
 • Wire eller kjetting for hund som tas ut og leveres sjekkpunktsansvarlig. Det skal være en slynge per hund i spannet - min. 40 cm. Drag Line med wire godkjennes til dette bruk. Ved oppstalling skal hele spannet kunne festes i et oppstallingsopplegg med wire eller kjetting fra halsbåndet og ut.
 • Reservemat til hundene for minst 24 timer, 500 gram pr hund, pakkes for seg, forsegles av arrangør og under normale omstendigheter bringes ubrukt til mål.
 • Reservemat for kjører for minst 24 timer. Må bestå av minimum 500 gram.
 • Operativ vannkoker (se beskrivelse) med beholder til å varme minimum ½ liter vann pr. hund.
 • Søppelsekk
 • Ekstremvindsekk. Må veie minimum 1200 gram
 • Eller alternativt til ekstremvindsekk: Telt og vanlig vind sekk
 • Tau for å feste seg til sleden i områder man kan møte rein.

Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres / erstattes fra depotsekk / utenforstående. Utstyret må legges fram for TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatningen. Brukte hundesokker, batterier, søppelsekk, brennstoff til koker/primus er unntatt, og kan om ønskelig erstattes fra depotsekk/ utenforstående.

 


 

Kommentarer fra Sportslig komite angående noe av det obligatoriske utstyret:

Deltakerne, og særlig førstegangskjørere, bør lese disse nøye. Det er viktig å være klar over at TD/rennleder har full anledning til å godkjenne eller forkaste utstyr.

Reservemat til hund og deltaker: Skal tas i bruk ca. 24 timer etter deltakeren har forlatt sjekkpunktet, og blir liggende mellom to sjekkpunkt. Derfor må deltakeren ha med seg nok mat og snakking for de første 24 timene til både seg selv og hundene.

Snøspade: Denne må være av god kvalitet slik at den tåler hard og isete snø, og at den er egnet til å grave seg ned med.

Øks eller storkniv. Mange taper "samekniven" fast på sleden. Ha likevel en kniv festet på kroppen. En storkniv eller øks bør ha ei minstelengde på over 30 cm.

Førstehjelpsutstyr: Kun enkeltmannspakke holder ikke. Et minimum er plaster, sportstape, enkeltmannspakke, gasbind og smertestillende tabletter (reseptfrie). Det anbefales at det er pakket vanntett, i for eksempel plastpose.

Ekstra kles skifte: Undertøyet skal være av den lange typen. Yttertøy som anbefales er vindtett bukse og jakke, gode sokker og fottøy som holder varmen.

Operativ vannkoker: At den er operativ betyr at du har med ut fra alle stasjoner både fyrstikker og nok rødsprit eller sprit (minst 1 liter). Fyrstikkene anbefales pakket vanntett.

Fòr skåler og fòr øse skal være med i sleden fra start. Det er ikke anledning å få dette fra handler bil.

Viktig: det anbefales å pakke ekstra klær, sovepose og vind sekk i vanntett emballasje.

ANNET:

Primusen er fjernet fra obligatorisk utstyr. Det anbefales likevel å ta med primus hvis du har med telt.

Vannkokeren er et alternativ til å varme/koke vann, (smelte snø), men er et dårlig alternativ å ha inne i et telt.

Liggeunderlag: Anbefales på det sterkeste. Unngå nedkjøling ved å ligge rett på snøen. Pakkes enkelt ved å legges i bunnen av pakksekken i hele sledens lengde. Reparasjonsutstyr: Vi anbefaler at du har med div. utstyr til å kunne utføre enkle reparasjoner i felt. Dette kan være multiverktøy, strips, tynt sterkt tau, sterk tape.

LØYPA GÅR I REINBEITELAND. HUNDENE MÅ DERFOR HOLDES UNDER STRENG KONTROLL OG ALDRI SLIPPES LØS UNDER KONKURRANSEN. DELTAKER SOM BLIR OBSERVERT MED LØS(E) HUND(ER) VIL UMIDDELBART BLI DISKVALIFISERT.

DELTAKER VIL BLI HOLDT ANSVARLIG FOR SKADE FORVOLDT AV HANS/HENNES HUNDER.

VED KJØRING PÅ STREKNINGER HVOR MAN KAN MØTE REIN SKAL KJØRER VÆRE FESTET TIL SPANNET / SLEDEN MED TAU ELLER LIGNENDE.

Alle deltakere skal ut fra de ressursene de rår over, etter beste evne søke å gjennomføre en langdistansekonkurranse på sitt nivå.

En deltaker som må/ velger å bryte løpet skal fortes mulig melde fra til rennledelsen og er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene.

Ettersøkning etter deltaker vil normalt bli satt i gang ca. 24 timer etter siste kontakt. Unødig opphold mellom sjekkpunkter bør derfor unngås.

En hund som er i sleden når deltakeren kommer til sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren ønsker det.

Det er anledning for kjører å sitte på sleden.

Skriftlig protest skal være levert TD /Jury senest 1 - en - time etter målpassering. Protestgebyr vil være NOK 100,-.

 

GOD TUR!